Vantaan päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön

28.08.2019

Päivityksessä huomioitiin Vantaan kaupungin uudet arvot, joita ovat avoimuus, rohkeus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys sekä varhaiskasvatuksen uusi visio; Iloiset, oppivat ja osallistuvat lapset kasvavat kestävään tulevaisuuteen. Yhdenvertaisuus on keskeinen teema ja näkökulma suunnitelmassa. Suunnitelmaan lisättiin myös kirjaukset kehotunnekasvatuksesta ja turvataidoista sekä kiusaamisen ehkäisystä ja puuttumisen keinoista ja seurannasta. Resurssiviisauden tiekartta on myös otettu osaksi varhaiskasvatussuunnitelmaa ja samalla päivitettiin tieto- ja viestintäteknologian osiota.

Suunnittelu- ja arviointikäytäntöjä kehitetään yhdessä lasten, huoltajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa

Vuorohoidon osalta korostetaan tavoitteellisen pedagogisen varhaiskasvatuksen järjestämistä huomioiden jokaisen lapsen oikeuden tavoitteelliseen varhaiskasvatukseen sekä hänen edun ja hyvinvoinnin ensisijaisuuden. Avoimen varhaiskasvatuksen toimintamuodoille on laadittu omat liitteet osaksi Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmaa. Avoimen varhaiskasvatuksen osalta korostuvat entisestään asiakkaiden osallisuus ja yhteistyö eri toimijoiden kanssa. Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmaan lisättiin kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen sekä lapsen osallisuuteen liittyvää sisältöä.

Lisäksi varhaiskasvatuksen henkilöstön nimekkeet muutettiin vaihtamalla lastentarhan tilalle varhaiskasvatus. Uudet nimikkeet ovat varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskasvatuksen resurssierityisopettaja, konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja, kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitaja.

Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteena on ohjata ja suunnata kasvattajien pedagogista työtä lasten kehityksen ja oppimisen tukemiseksi ryhmässä sekä vahvistaa huoltajia kasvatustehtävässään. Lasten oman varhaiskasvatussuunnitelman laadinta-aikaa on väljennetty ja tarkoitus on täydentää sitä myös ns. Vasu-keskustelujen ulkopuolella. Lapsen vasun roolia ja konkretisointia ”työkaluna” toiminnansuunnittelussa, dokumentoinnissa ja arvioinnissa vahvistettiin. Lisäksi päivitetyssä suunnitelmassa haluttiin vahvistaa koko kasvattajatiimin osallisuutta kaikissa vasu-prosesseissa.

Arviointi on jatkuvaa

Arvioinnissa hyödynnetään arviointimallia, joka muuttuu ajassa erilaisten ilmiöiden ja arviointitarpeiden sekä valtakunnallisen ohjauksen mukaan. Arvioinnissa ja kehittämisessä vahvistetaan toimintasuunnitelmien ja pedagogisten dokumentoinnin roolia.

Lapsiryhmän toimintasuunnitelman pohjana on päivittyvä koonti lasten vasuista sekä muu pedagogisen dokumentoinnin kautta tuotettu ja kerätty aineisto. Päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimessa varhaiskasvatuksessa toimintasuunnitelmia työstetään prosessinomaisesti arviointitiedon keräämisen, suunnittelun, kokeilun, sekä kehittämisen jatkuvana kehänä ja vuoropuheluna.

Varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on tukea kasvattajia ja yksiköitä kokonaisvaltaisesti toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa, dokumentoinnissa ja arvioinnissa. Hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja jakamalla meillä on mahdollisuus toteuttaa maailman parasta varhaiskasvatusta!

Vantaan päivitetty varhaiskasvatussuunnitelma

Vantaan vasu-työryhmän jäsenet
Nina Konttinen, varhaiskasvatuksen palveluasiantuntija
Eva-Lotta Skogberg, varhaiskavatuksen asiantuntija

Avoin päiväkoti Pikku-Hepo

p. 0438251904

Hiirakkokuja 4

PL 8408 01030 Vantaan kaupunki

facebook