Koulun opetusjärjestelyt

Kartanonkosken koulu on symbolisesti, kuin puu. Koulu jakautuu toiminnallisesti Ju

ureen (1-2lk), Runkoon: Tuohi (3-4lk) ja Kaarna (5-6lk) ja Latvaan (7-9lk). Koulussa toteutetaan palkkiopetusta kaikilla vuosiluokilla joko äidinkielessä (Juuri) tai matematiikassa (Runko ja Latva). Opettajat ja muu henkilökunta toimii saman jaon mukaisissa tiimeissä. Jokaista tiimiä johtaa tiiminjohtaja.

Juuren tiiminjohtaja (1-2lk): Laura Kiiski

Rungon tiimijohtaja, Tuohi (3-4lk): Heli Sahlstedt

Rungon tiiminjohtaja, Kaarna (5-6lk): Fanny Impilä

Latvan tiiminjohtajat (7-9lk): Maria Hohka ja Annukka Rautiola

Koulun johtoryhmän muodostavat rehtorit ja tiiminjohtajat.


JUURI

opiskelu alkuopetusluokilla 1–2

Alkuopetuksessa (Juuri) haluamme varmistaa kaikille koulupolkunsa aloittaville oppilaille turvallisen ja innostavan koulunalun. Juuren opettajat toimivat työpareina sekä pääkoululla että Tammiston opetuspisteessä. Oppilaita ei jaeta kirjainluokkiin, vaan opettajat toimivat yhteisopettajuusmallin mukaisesti molemmat kaikkien oppilaiden opettajina. Oppilaat toimivat erilaisissa ryhmissä tutustuen toinen toisiinsa. Ryhmiä opettavat luokanopettajat sekä erityis- ja resurssi

opettajat, jotka siten tutustuvat kaikkiin vuosiluokan oppilaisiin. Oppilaantuntemus ja turvallisuus lisääntyy, kun useampi aikuinen tuntee lapsen.

1.-2. luokilla äidinkielen ja kirjallisuuden tunnit on palkitettu, jolloin seitsemästä äidinkielen tunnista neljä tuntia opetetaan palkissa. Palkkitunteja varten oppilaat on jaettu oppimisen kannalta tarkoituksenmukaisiin ryhmiin. Opettajina toimivat kaikki Juuren luokanopettajat, erityisopettaja, resurssiopettaja sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Palkkijärjestelyllä pyritään siihen, että jokainen oppilas saisi omien taitojensa ja oppimistyylinsä mukaista opetusta.

Juuren oppilailla on kaikilla käytössä oma tabletti.

Alkuopetusluokat tekevät tiivistä yhteistyötä sekä luokka-asteittain että luokkarajoja ylittäen. Yhteistyötä tehdään myös alueella toimivien päiväkotien esiopetusryhmien kanssa. Juuren oppilaat opiskelevat varhennettua englantia yhden tunnin viikossa. Englannin opetus voidaan jakaa useampaan pieneen tuokioon viikon aikana.


RUNKO

opiskelu luokilla 3–6

Rungon kunkin opetusryhmän opetuksesta vastaa pääosin luokanopettaja. 3.luokkia opetetaan 2 opettajaa kumpaakin yhdessä yhteisopettajuuden periaatteiden mukaisesti (vrt. Juuren opiskelu). Useimmilla ryhmillä on joissakin oppiaineissa opettajana aineenopettaja ta

i muu luokanopettaja. Vastaavasti osa Rungon opettajista opettaa myös muilla vuosiluokilla. Tästä johtuen Rungon luokkien lukujärjestyksissä saattaa tapahtua muutoksia kevätlukukaudella. Joissakin A2-kielen ryhmissä opiskelee oppilaita myös muista kouluista.

Valinnaisten aineiden opiskelu alkaa 4.luokalla. 4.-6.luokkalaisilla on 2 vvt (vuosiviikkotuntia) valinnaisia taide- ja taitoaineita. Oppilas opiskelee kahta taide- ja taitoainetta yhden lukukauden kumpaakin. Lisäksi oppilas opiskelee muita valinnaisia aineita 1vtt joko syys- tai kevätlukukauden ajan.

Rungon 4.-6. vuosiluokkien oppilaat käyttävät Wilmaa. Oppilaat ohjeistetaan Wilman käyttöön. Rungon oppilailla on käytössä henkilökohtainen Chromebook.


LATVA

opiskelu luokilla 7–9

Latvassa opiskelu tapahtuu aineenopettajien johdolla. Pääosa opetuksesta järjestetään perusryhmissä. Fysiikassa ja kemiassa (7.lk), kotitaloudessa, liikunnassa, matematiikassa ja valinnaisaineissa sekä A2-kielessä opiskellaan erikseen muodostetuissa ryhmissä. Lukujärjestykset vaihtuvat lukukausittain. Latvan oppilas näkee henkilökohtaisen lukujärjestyksen Wilmasta ennen uuden lukukauden alkamista.

Jokaisella Latvan opetusryhmällä on ryhmänohjaaja. Ryhmänohjaajajärjestelmä tuo Latvan oppilaiden opiskeluun jatkuvuutta, pysyvyyttä ja turvallisuutta.

Huoltajan kannalta ryhmänohjaaja on se opettaja, johon otetaan yhteyttä kaikissa yleistä koulunkäyntiä koskevissa asioissa (esim. poissaolot, yleiseen koulunkäyntiin liittyvät huolet). Tietyn oppiaineen opiskelua koskevat asiat hoidetaan kyseistä ainetta opettavan opettajan kanssa. Jos oppilaalla on tarvetta tukiopetukseen, siitä sovitaan kunkin aineen opettajan kanssa.

Oppilaanohjausta oppiaineena opiskellaan ½ vuosiviikkotuntia (vvt) 7.-8. luokilla ja yksi vvt 9. luokalla. Kartanonkosken koulun opetussuunnitelman mukaisesti Latvan opintoihin kuuluu työelämään tutustumista. 7. luokalla harjoitellaan kouluravintolassa noin neljänä päivänä lukuvuoden aikana. Työharjoittelu tehdään pareittain. Oppilas saa kouluravintolassa suoritetusta harjoittelusta todistuksen, jota hän voi hyödyntää esim. kesätyöpaikkaa hakiessa. Jos oppilaalla on koe samaan aikaan työharjoittelun kanssa, hän osallistuu kokeeseen, mutta käy ilmoittamassa poissaolosta ravintolapäällikölle.

8.- ja 9. luokan oppilailla on työelämääntutustumisjakso (TET):


  • 9. -luokkalaisten TET-jakso ma 25.10. – pe 5.11. (vkot 43 ja 44)
  • 8. -luokkalaisten TET-jakso ma 28.2. – pe 4.3. (vko 9)

Pienryhmäisten uskontojen opetuksesta johtuen joillakin oppilailla saattaa olla työjärjestyksessään hyppytunteja. Hyppytunnit ohjataan käytettäväksi opiskeluun Verso- huoneessa tai aulatilassa Sohvilla. Osa Latvan oppilaiden pienryhmäisten uskontojen oppitunneista toteutetaan yhteistyössä lähikoulujen kanssa, joten tunnit saattavat olla myös toisella koululla. Osa oman ylläpitokielen opetuksesta järjestetään muualla.

Latvan oppilaat käyttävät Wilmaa. Oppilaat ohjeistetaan Wilman käyttöön. Oppilas pääsee lähettämään pikaviestejä opettajille, vastaanottamaan opettajien viestejä, lukemaan tiedotteita, tarkastelemaan omia suorituksiaan, näkemään koepäivät ja työjärjestyksen, lukemaan koulun vuosisuunnitelman.

Oppilas voi tarkastella omia poissaolotietojaan, mutta poissaoloista ilmoittaminen ja niiden kuittaaminen ovat huoltajan vastuulla.


TEPPO-OPETUS

Koulussamme annetaan työelämäpainotteista TEPPO-opetusta. Opetus on suunnattu 8.-9. luokan oppilaille. TEPPO-oppilailla on useampia työelämääntutustumisjaksoja kuin muilla oppilailla. TEPPO-opetukseen haetaan keväällä. TEPPO-ohjaajana toimii oppilaanohjaaja Maria Hohka, jolta voi kysyä lisätietoja opetuksesta (maria.hohka(at)vantaa.fi)

Kartanonkosken koulu

OSOITE: Tilkuntie 5, 01520 Vantaa
040 356 2893

Tammiston opetuspiste: Kaurapellonkatu 3, 01520 Vantaa 050 304 1894

Rehtori:
Tuija Tammi (Latva),
040 060 4363, tuija.tammi@vantaa.fi


Virka-apulaisrehtori:

Ella Väinölä (Juuri ja Runko),
050 312 1706, ella.vainola@vantaa.fi


Vararehtori:

Maria Hohka,
050 303 3092, maria.hohka@vantaa.fi

Koulusihteeri:
Leila Pitkonen 040 356 2893


Koulusihteeri:
Katariina Välilä (ma ja ti)
040 5729105


Vartija:
Nelli Haapaniemi 040 838 0780

Oppilashuolto

Kuraattori: Suvi Uuttu
040 584 9286


Kuraattori:
Sini Laitinen

Terveydenhoitaja
(1 - 6 lk):

Laura Mäkinen
(ma-to, ja parittomat perjantait),
040 632 6588, laura.makinen@vantaa.fi


Terveydenhoitaja
(7 - 9 lk):

Janica Helaskoski
(ti, to, parilliset perjantait),
040 516 0560, janica.helaskoski@vantaa.fi

Koululääkäri:
Kristina Wallenberg (torstaisin)
kristina.wallenberg@vantaa.fi


Oppilaanohjaaja:
Poju Vainio
050 303 8295
poju.vainio@vantaa.fi


Oppilaanohjaaja:
Maria Hohka
050 303 3092
maria.hohka@vantaa.fi

instagram