Kilterin koulun opetussuunnitelman yleinen osa

KILTERIN KOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2016

“OPPILAS ON KAIKEN ALKU”

Noudatamme Kilterissä valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa sekä Vantaan kaupungin opetussuunnitelmassa määriteltyjä opetuksen järjestämistä ohjaavia velvoitteita.

Arvokas nuori

Kilterissä arvostamme ja tuemme oppilaan kasvua ihmisyyteen, itsestä ja yhteisöstä huolehtimiseen sekä omaan ponnisteluun. Kasvu on prosessi, jossa oppilas saa olla keskeneräinen. Oppilas opettelee arvoihin liittyviä toimintatapoja turvallisten aikuisten kanssa. Aikuisina arvostamme oppilasta kuunnellen, ohjaten, kannustaen ja hänen kanssaan keskustellen.Tässä teemme yhteistyötä huoltajien kanssa.

Kilterissä on tärkeää suvaitsevainen, oppimista ja oppimisen iloa arvostava ilmapiiri, joka syntyy koko koulun yhteistyöllä. Oppilaalla on oikeus saada opetusta ja tukea sekä mahdollisuus edetä opinnoissa peruskouluopintoja pidemmälle. Oppilaalla on velvollisuus ponnisteluun, joka on oppimisen perusta.

Tavoitteemme on, että oppilas kasvaa omaksi itseksi, joka arvostaa ihmisyyttä, ponnistelua sekä itsestä ja yhteisöstä huolehtimista ja jolla lisäksi on valmiudet toisen asteen opintoihin.

Halu oppimiseen

Ymmärrämme, että oppiminen vie aikaa ja oppilaan aikaisemmat kokemukset, tiedot ja taidot vaikuttavat uuden oppimiseen. Oppilas on aktiivinen toimija, jota ohjaamme ja kannustamme työskentelemään tavoitteellisesti ja sinnikkäästi. Oppimista tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Se on yhdessä ja yksin tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutkimista ja näiden prosessien arvioimista. Oppimisen ilo ja todenmukainen palaute edistävät oppimista. Käsityksemme oppimisesta pohjautuu oppilaan tuntemiselle.

Kokonaisuuden taitajaksi

Huomioimme opetuksessa, oppiaineiden yhteistyössä ja koulun toiminnassa laaja-alaista osaamista. Painotamme Kilterissä laaja-alaisen osaamisen osa-alueista itsestä huolehtimista ja arjen taitoja, ajattelua ja oppimaan oppimista sekä vuorovaikutusta ja ilmaisua. Koemme tärkeäksi tavoitteellisen, sinnikkään työskentelyn ja oppilaan osallisuuden. Edellä mainituissa osa-alueissa kiteytyy vahvasti koulumme arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri.

Laaja-alainen osaaminen painottuu eri tavoin oppiaineissa, oppiaineiden yhteistyössä sekä koulun toiminnassa.

Kehitämme ja kehitymme

Suhtaudumme kehittämiseen ja oppimiseen myönteisesti. Keskustelemme rakenteista ja toimintatavoista, joita kehitämme, toteutamme ja arvioimme yhdessä.

Oppilaan kuunteleminen ja kuuleminen ovat tärkeitä koulumme toiminnassa. Oppilas voi osallistua koulumme toiminnan, yhteisten toimintatapojen ja viihtyvyyden kehittämiseen. Lisäksi annamme oppilaalle mahdollisuuden suunnitella oppimistaan. Toimimme oppilaan hyväksi ajatellen hänen parastaan.

Uutta ja vanhaa opetusjärjestelyihin, tarkoituksenmukaisesti

Oppilaan lähtökohdat määrittävät oppimisympäristön ja työtapojen valinnan. Koulussamme on mahdollisuus toteuttaa joustavia, monipuolisia ja laaja-alaista osaamista edistäviä opetusjärjestelyjä sekä työtapoja. Hyödynnämme myös pääkaupunkiseudun suomia oppimismahdollisuuksia. Lisäksi tieto- ja viestintäteknologian tarkoituksenmukainen käyttö opiskelussa on osa koulumme arkea. Yhteistyön harjoittelu on koulussamme tärkeää. Yhteisöllinen oppiminen synnyttää ryhmään kuulumisen tunnetta. Se edistää taitoa ottaa vastuuta itsestä ja yhteisöstä sekä uskallusta itsensä ilmaisuun.

Yhteiseen tavoitteeseen yhdessä

Yhteistyömme edellyttää meiltä yhteisiä tavoitteita ja yhteistä arvoperustaa. Lukuvuoden alussa teemme vuosisuunnitelman. Sen yhteydessä mietimme, pohjautuuko toimintamme arvoihimme ja käsitykseemme oppimisesta. Arvioimme toimintaamme lukuvuoden lopulla.

Toimintakulttuurimme edistämisestä vastaa ja sitä toteuttaa koko kouluyhteisö. Toimimme keskustelemalla, suunnittelemalla ja yhdessä tekemällä. Arvioimme toimintaamme yhdessä oppilaiden kanssa.

Turvallinen kouluarki

Kaikilla yhteisön jäsenillä on vastuu hyvän ja turvallisen koulupäivän toteutumisesta. Tähän tarvitsemme kaikkien osallistumista. Aikuisen johdonmukainen ja huolehtiva toiminta sekä oppilaan vahva osallistaminen tuovat turvallisuutta koulun ja oppilaan arkeen.

Opetuksen selkeä järjestäminen ja tutut rutiinit helpottavat koulun arkea ja tukevat oppimista. Toimimme kuunnellen, keskustellen, ohjaten ja olemalla itse esimerkkinä.

Pidämme tärkeänä sitä, että oppilas sisäistää koulumme yhteiset tavat toimia. Niiden noudattaminen koulun henkilökunnan ja huoltajien tuella mahdollistaa turvallisen oppimisympäristön, jossa oppilas voi opiskella tavoitteellisesti, kasvaa omaksi itseksi ja viihtyä.

Erilaisuus on voimavara sekä ihmisissä että heidän toiminnassaan. Yhteisössämme arvostetaan erilaisia tapoja toimia ja oppia. Pidämme tärkeänä sitä, että oppilas ei ole yksin vaan tuntee kuuluvansa joukkoon, oli se sitten pieni tai iso. Ryhmäytyminen yläkouluun tultaessa on perusta tulevalle opiskelulle ja opinnoille. Kilterin yhteisössä ryhmäytyminen jatkuu koko yläkoulun ajan erilaisissa ryhmissä.

Sinnikäs ja vastuullinen nuori

Tuemme oppilaan kehittymistä nuoreksi, joka arvostaa itseään ihmisenä ja oppijana. Pyrimme siihen, että hän tunnistaa vahvuutensa ja heikkoutensa ja uskoo itseensä. Kannustamme oppilasta sinnikkääseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Annamme tukea ja apua sekä yleisesti että yksilöllisesti. Oppilaantuntemus on tärkeää, kun suunnittelemme tukitoimia. Tuki on pitkäjänteistä ja suunnitelmallista. Seuraamme ja arvioimme sen vaikutusta säännöllisesti yhdessä huoltajan kanssa.

Yleinen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus yleiseen tukeen ja kaikilla opettajilla on vastuu sitä antaa. Yleinen tuki on tilapäistä, esimerkiksi tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta.

Tehostettu tuki

Oppilas, jonka opiskelun tukemiseen yleinen tuki ei riitä, voidaan siirtää säännöllisen, tehostetun tuen piiriin. Oppilaan siirtämisestä tehostettuun tukeen vastaavat luokanvalvoja ja aineenopettajat yhteistyössä monialaisen asiantuntijaryhmän kanssa. Oppilaalle määritellään yksilölliset tuen muodot, esimerkiksi erilaiset oppimateriaalit.

Erityinen tuki

Oppilaan siirtäminen erityiseen tukeen on hallinnollinen ratkaisu, joka tehdään, mikäli aiemmat tukitoimet eivät riitä. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Se tarkistetaan lukuvuosittain. Luokanvalvoja ja erityisopettaja huolehtivat suunnitelman päivityksestä.

Huoltajien ja kouluyhteisön välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää oppilaan kasvussa ja oppimisessa omatoimiseksi nuoreksi.

Kohtaamisen ja käsitteiden kieltä

Kilterissä toimintamme on kielitietoista ja huomioimme oppilaiden erilaiset kulttuuriset taustat. Opetus- ja kohtaamiskielenämme on suomi. Jokainen opettaja on oman oppiaineensa kielen sekä suomen kielen opettaja. Lisäksi jokainen opettaja on mallina sille, kuinka kieltä käytetään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Ajattelemme, että koulun kohtaamistilanteet ovat tilannesidonnaisen kielen harjoittelua. Toiminnassa edellytämme erilaisten taustojen kunnioittamista.

Olemme tietoisia kielen merkityksestä opetuksessa ja oppimisessa. Opettelemme ja käytämme suomea oppiaineissa ja muussa toiminnassa. Käytämme kielitietoisia työtapoja ja -materiaaleja. Selvennämme oppiaineiden olennaisia käsitteitä monikanavaisin opetusmenetelmin. Pyrimme oppiaineita yhdistävään opetukseen, jossa oppilas pääsee soveltamaan kielen eri osa-alueiden taitoja.

Valmistavassa opetuksessa noudatamme Vantaan kaupungin valmistavan opetuksen opetussuunnitelmaa. Opetuksen tavoitteena on suomen kielen oppiminen ja yleisopetuksen ryhmään integroituminen. Opetus on yksilöllistä ja jokainen oppilas etenee omaa tahtiaan. Tavoitteena on, että valmistavan vuoden jälkeen oppilas pystyy opiskelemaan suomen kielellä. Aloitamme integroinnin yleisopetuksen ryhmään valmistavan vuoden aikana taito- ja taideaineista ja lisäämme oppiaineita vähitellen oppilaan taitojen mukaan.

Suomi toisena kielenä opetusta järjestämme Kilterissä joustavasti suomi äidinkielenä opetuksen yhteydessä, samanaikaisopetuksena, erillisessä ryhmässä tai edellisten yhdistelmänä. Opetuksessa otamme huomioon myös muiden oppiaineiden sisältöjä, olennaisia käsitteitä ja sanastoa.

Oppilas voi opiskella omaa äidinkieltään perusopetusta täydentävänä opetuksena. Vantaalla järjestetään oman äidinkielen opetusta mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan.

Ohjaten ja kannustaen

Kilterissä arvioimme oppilaan työskentelyä, käyttäytymistä ja oppimista siten, että hän saa todenmukaisen kuvan itsestään oppijana. Arviointimme perustuu oppiaineissa ja käyttäytymisessä ennalta asetettuihin tavoitteisiin, keinoihin ja kriteereihin.

Arviointimme ohjaa ja kannustaa oppilasta sinnikkääseen työskentelyyn ja tavoitteelliseen oppimiseen. Annamme palautetta monipuolisesti koulunkäynnin aikana, jaksojen päätteeksi ja päättöarvioinnissa. On tärkeää, että oppilas tulee tietoiseksi omista vahvuuksistaan ja kehittymisen tarpeistaan. Arvioinnin avulla myös opettaja saa tietoa ja välineitä oman työnsä sekä koko koulun kehittämiseen.

Monipuolisella arvioinnilla tarkoitamme Kilterissä jatkuvaa sanallista palautetta, arviointikeskusteluja, numeerista arviointia sekä itse- ja vertaisarviointia. Huoltajat osallistuvat arviointikeskusteluihin ja saavat palautetta riittävän usein.

Meille Kilterissä on tärkeää, että oppilasarviointi on reilua ja tasapuolista. Emme arvioi oppijan persoonaa tai muita henkilökohtaisia ominaisuuksia. Arvioimme tavoitteiden suunnassa oppilaan edistymistä työskentelyssä, käyttäytymisessä ja oppimisessa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arvokas nuori: Luvut 2-10

Halu oppimiseen: Luku 2

Kokonaisuuden taitajaksi: Luku 3

Kehitämme ja kehitymme: Luku 4

Uutta ja vanhaa opetusjärjestelyihin, tarkoituksenmukaisesti: Luku 4

Yhteiseen tavoitteeseen yhdessä: Luku 4

Turvallinen kouluarki: Luku 5

Sinnikäs ja vastuullinen nuori: Luvut 7 & 8

Kohtaamisen ja käsitteiden kieltä: Luvut 9 & 10

Ohjaten ja kannustaen: Luku 6

Kilterin koulu

Opettajainhuone 040 634 2713

Sanomatie 1, 01770 Vantaa

PL 2503

01770 Vantaa

‍Rehtori: Ulla Tolonen,
040 593 8530, ulla.tolonen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Mia Saarelainen,
050 303 3636, mia.saarelainen@eduvantaa.fi

Koulusihteeri: Jaana Tuohino,
050 303 3707, jaana.tuohino@vantaa.fi