Oppilashuolto Kivimäen koulussa

‍Oppilashuolto ja sen tavoitteet

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä oppilaan mielen hyvinvoinnin turvaamiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen sekä koko kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi, tuntee yhteenkuuluvuutta kouluyhteisöön ja saa kannustavaa palautetta koulun päivittäisessä arjessa sekä apua ongelmatilanteissa.

Oppilashuoltotyön tulee perustua luottamuksellisuudelle, vastuullisuudelle, sekä lapsen, nuoren ja huoltajan kuulemiselle ja heidän osallisuutensa tukemiselle. Oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa tavoitellen mahdollisimman luontevaa kasvatuskumppanuutta.

Oppilashuollon toteuttaminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille.

Oppilashuollon tehtäväkenttä sisältää yhteisöllisen, yksilöllisen, ennaltaehkäisevän ja korjaavan työn, jota toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden hoitavien ja kuntouttavien tahojen kanssa.

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR) ja sen kokoontumisajat

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä koordinoi oppilashuoltoa ja muita tukitoimia. Kivimäen koulun YHR:n kuuluvat rehtori Riitta Ruokonen (pj), koulupsykologi Arto Harju, erityisopettajat Minna Vikman ja Päivi Heiniö, kouluterveydenhoitaja Anna Räikkönen ja koulukuraattori Sini Laitinen. Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä kokoontuu maanantaisin klo 13.30–15.00.

Yhteisöllisen hyvinvointiryhmän työskentelyyn voi tarvittaessa osallistua muitakin asiantuntijoita.

YHR: n jäsenten tehtävät

Rehtori

Rehtori toimii oppilashuoltoryhmän puheenjohtajana ja kokoonkutsujana. Rehtori osallistuu tarvittaessa oppilashuolto- ja HOJKS -neuvotteluihin sekä muihin oppilashuollollisiin työtapoihin, toimenpiteisiin ja oppilashuollon erityishankkeisiin.

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoite on tukea oppilaan koulunkäyntiä. Psykologin tehtäviin kuuluu oppilaiden oppimisvaikeuksien sekä psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen arviointi, tukitoimien suunnittelu, kouluyhteisön tukeminen sekä lasten ja perheiden voimavarojen tukeminen. Tarvittaessa koulupsykologi ohjaa jatkotutkimuksiin ja hoitoon. Keskustelut psykologin kanssa ovat luottamuksellisia.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa lasta ja/tai perhettä heidän henkilökohtaisissa asioissa ja/tai oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Hän järjestää oppilaille ja perheille tukitoimia ja tiedottaa erilaisista harrastuksista, leireistä sekä sosiaalitoimen palveluista. Koulukuraattori toimii yhteistyössä luokanopettajien kanssa opetusryhmien luokkahengen ja suvaitsevaisuuden kehittämiseksi. Koulukuraattori tekee kotikäyntejä, jos ne ovat oppilaan koulunkäyntitilanteen kannalta tarpeen. Koulukuraattori toimii vastuullisena yhteyshenkilönä koulun ja oppilaaksiottoalueen sosiaali- ja terveystoimen palvelujen välillä.

Erityisopettaja

Erityisopettaja antaa erityisopetusta oppilaille, joilla on oppimisvaikeuksia ja /tai koulunkäyntivaikeuksia. Opetus toteutetaan yhdessä luokanopettajan kanssa laaditun oppimissuunnitelman mukaan joko pienryhmässä, samanaikaisopetuksena omassa luokassa, palkkiopetuksena tai tarvittaessa yksilöllisenä opetuksena.

Kouluterveydenhoitaja

Kouluterveydenhuolto on ensisijaisesti ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa. Tavoitteena on oppilaiden ja heidän perheidensä terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Oppilashuoltoryhmässä terveydenhoitaja toimii mm. ennaltaehkäisevän terveydenhuollon asiantuntijana.

Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vuosittain ja tekee terveystarkastuksen. Laaja terveystarkastus tehdään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Laajaan terveystarkastukseen kuuluu terveydenhoitajan ja lääkärin terveystarkastus ja siihen kutsutaan mukaan oppilaan vanhemmat. Laajojen terveystarkastuksien välivuosina oppilaat käyvät terveydenhoitajan määräaikaisissa terveystarkastuksissa.

Terveystarkastuksissa huomioidaan aina lapsen terveydentilan lisäksi myös koko perheen hyvinvointi. Yhteistyötä tehdään lapsen ja nuoren, vanhempien, opettajan ja oppilashuollon jäsenten kanssa sekä tarvittaessa myös esimerkiksi erikoissairaanhoidon kanssa.

YHR:n jäsenten yhteystiedot
Jäsen Tehtävä Tavattavissa/pvä Puhelinnumero
Anna Räikkönen kouluterveydenhoitaja ma, ti, to 050 352 1591
Sini Laitinen koulukuraattori ma, ke 040 835 3394
Arto Harju koulupsykologi ma, pe 040 8496055
Päivi Heiniö erityisopettaja ma-pe 040 549 2523
Minna Vikman erityisopettaja ma-pe 040 546 4503
Riitta Ruokonen rehtori, pj ma-pe 050 314 6325

‍Oppilashuollon toimintatavat

Oppilashuollon toimintamuotoja ovat mm. seuraavat:

Moniammatilliset neuvottelut ja verkostopalaverit

Oppilashuollon työntekijät osallistuvat erilaisiin oppilashuoltoneuvotteluihin. Niihin voidaan tarvittaessa kutsua myös oppilaan kanssa työskentelevät muut koulun ulkopuoliset asiantuntijat. Näistä neuvotteluista kirjataan erilliselle lomakkeelle aika, aihe, läsnäolijat ja mahdollisesti sovitut toimenpiteet. Yhteistyö koulun ulkopuolisten toimijoiden, kuten sosiaalitoimen ja hoitotahojen, kanssa on ensiarvoisen tärkeää monen oppilaan ja tämän perheen tukemiseksi.

Oppilaiden yksilötapaamiset

Oppilailla on mahdollisuus tavata ja keskustella terveydenhoitajan kanssa sekä psykologin ja kuraattorin kanssa henkilökohtaisesti huoltajan suostumuksella. Nämä asiantuntijat tapaavat oppilaita yksilöllisesti ja antavat heille tukeaan.

Oppimissuunnitelman ja HOJKSin laatiminen

Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin etenemisestä ja siinä tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta. Yleisen tuen aikana oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, kun tukitoimia järjestetään hänelle säännöllisesti ja kohdennetusti. Oppimissuunnitelma laaditaan aina oppilaalle, joka saa tehostettua tukea. Oppimissuunnitelma laaditaan oppilaan opettajan johdolla yhteistyössä huoltajien ja oppilaan kanssa. Tarvittaessa laadintaan osallistuvat myös oppilashuollon asiantuntijat. Oppimissuunnitelma tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin lukuvuoden aikana ja vähintään kerran vuodessa.

Oppilaalle, jolle on tehty erityisen tuen päätös, laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS laaditaan moniammatillisena yhteistyönä oppilaan huoltajien ja oppilasta opettavien ja/tai kuntouttavien tahojen kanssa. Suunnitelman laatimisesta vastaa luokanopettaja tai erityisluokanopettaja yhdessä erityisopettajan kanssa. Oppilaan HOJKS tulee tarkistaa kahdesti lukuvuodessa.

Vanhempainillat

Oppilashuollon työntekijät esittelevät oppilashuollon toimintaa koulun vanhempainillassa. Tarvittaessa oppilashuollon työntekijät ovat mukana myös yksittäisten opetusryhmien vanhempainilloissa.

Työskentely opetusryhmissä

Oppilashuollon työntekijät tekevät yhteistyötä luokanopettajien kanssa ja voivat mahdollisuuksiensa mukaan olla mukana luokan toiminnoissa.

Oppilaiden poissaolojen seuranta

Huoltajia on ohjeistettu ilmoittamaan oppilaan poissaolo välittömästi. Jos huoltaja ei tiedota koulua poissaolopäivän aikana, opettaja ottaa yhteyttä huoltajaan saman päivän aikana. YHR seuraa oppilaiden poissaoloja. Jos oppilaalla on runsaasti poissaoloja, oppilashuollon työntekijät laativat yhdessä luokanopettajan kanssa suunnitelman oppilaan koulunkäynnin tukemiseksi. Luvattomiin poissaoloihin puututaan välittömästi. Jokainen opettaja antaa koonnin opetusryhmänsä oppilaiden poissaoloista kaksi kertaa lukuvuoden aikana.

Kiusaamisen ehkäiseminen

Kivimäen koulussa on tehty erillinen suunnitelma kiusaamisen ehkäisemiseksi.

Työyhteisön tukeminen

Yhteisöllinen hyvinvointiryhmä kehittää omaa toimintaansa sekä toimii koulun henkilökunnan työn ja työhyvinvoinnin tukena. Ryhmä kerää palautetta toiminnastaan henkilökunnalta mm. kirjallisilla kyselyillä tai järjestämällä keskustelutilaisuuksia, jotka ohjaavat ryhmän toiminnan kehittämistä. YHR tiedottaa toiminnastaan henkilökuntaa ja pyrkii olemaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa henkilökunnan kanssa.

Kriisitilanteet

Kriisitilanteita voivat olla esimerkiksi väkivalta ja häirintä, erilaiset tapaturmat, onnettomuudet, kuolemantapaukset sekä mielenterveyskysymykset. Koulun kriisiryhmään kuuluvat:

– Rehtori Riitta Ruokonen

– Joryn jäsen

- Joryn jäsen Minna Vikman

– Joryn jäsen Pia Yliluoma

– koulukuraattori Sini Laitinen

– koulupsykologi Arto Harju

– kouluterveydenhoitaja Anna Räikkönen

ja mahdollisuuksien mukaan myös:

– kouluisäntä Cristoffer Sundman

– työsuojeluasiamies Timo Hurskainen

– työsuojeluvaltuutettu Marja-Leena Jämsen-Mässeli

Kivimäen koulu

Henkilöstötila 040 549 2523

Lintukallionkuja 6

PL 2510

01620 Vantaa

Rehtori: Riitta Ruokonen,
050 314 6325

Apulaisrehtori: Pia Yliluoma,
040 867 3990

Koulusihteeri: Kirsi Pentinmäki,
050 302 8082