Elevvård

Alla vuxna som arbetar i skola i Vanda värnar om elevernas välmående och lärande i samarbete med vårdnadshavarna. Elevens välmående i skolan påverkas av en sund och trygg skolmiljö samt av tillräckligt stöd för lärande och skolgång. Elevvårdsarbetet stödjer eleven och hela skolgemenskapen. Eleven har rätt att få elevvård i förskoleundervisningen, i den grundläggande utbildningen och även på andra stadiet. Syftet är att agera förebyggande och ingripa så tidigt som möjligt vid eventuella svårigheter med skolgången.

I Vanda genomförs elevvården i samarbete med vårdnadshavarna. Det är viktigt att skapa ett bra förtroende i samarbetet mellan hem och skola som främjar elevens välmående och vardag både i skolan och i hemmet.

Vid varje svenskspråkig skola i Vanda fungerar en elevvårdsgrupp. Standardsammansättningen av elevvårdsgrupperna i de svenskspråkiga skolorna i Vanda är:

  • rektor/föreståndare
  • skolpsykolog
  • skolkurator
  • skolhälsovårdare
  • speciallärare
  • elevhandledare (årskurserna 7–9)

Utöver ovanstående personer kallas även representanter för elever, vårdnadshavare, skolpersonal och samarbetspartner till elevvårdsgruppens verksamhet på det sätt och enligt den tidsplan som är meningsfull för den aktuella frågan och verksamheten.

Läraren medverkar i elevvårdsgruppens möten när ärenden som berör den egna undervisningsgruppen behandlas på ett allmänt plan. Situationen i klassen behandlas så att informationen om och namnen på de enskilda eleverna inte tas upp (t.ex. utifrån atmosfären eller mobbningen i klassen). Om den aktuella klassen har skolgångsassistent/biträde kan även hen delta i elevvårdsgruppens möte.

Du kan enkelt kontakta elevvårdspersonalen per Wilma, men det går också bra att kontakta dem per telefon.

Kyrkoby Skola

Prästgårdsgränden 6

PB 8509

01510 Vanda

Rektor: Per Wiander,
043 827 0926

Platschef: Ann-Britt Sandbacka,
040 665 2283

Skolsekreterare: Kristina Lind,
050 314 6266