Koulukiusaaminen

Kytöpuiston koulun toimintamalli kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja kiusaamiseen puuttumiseksi

päivitetty 7.11.2019

Koulukiusaamisella tarkoitetaan sitä, että joku oppilas joutuu yhden tai usean oppilaan toistuvan loukkaamisen, vahingoittamisen ja/tai syrjimisen kohteeksi pystymättä puolustautumaan tai vaikuttamaan saamaansa kohteluun. Kiusaaminen voi olla tönimistä, lyömistä, haukkumista ja pilkkaamista, yksin jättämistä, ilkeitä puheita takanapäin: toimintaa, jolla pyritään vahingoittamaan tai loukkaamaan toista. Se voi olla uhrin eristämistä luokan, ryhmän tai virtuaaliryhmän sosiaalisesta kanssakäymisestä. Kiusaamistilanne ei ole koskaan tasa-arvoisten ja yhtä voimakkaiden nahistelua, vaan kiusattu on alakynnessä ja puolustuskyvytön suhteessa kiusaajaan. Riidat ja erimielisyydet eroavat kiusaamisesta siinä, että ne ovat usein hetkellisiä, eikä niiden kohteeksi joudu jatkuvasti sama oppilas. Kiusaamisessa on toiminnan lisäksi kyse asenteista: kuinka kiusattu itse asennoituu kiusaamiseensa ja kuinka muut yhteisön jäsenet suhtautuvat kiusattuun. Tärkeää on kiusaamisen kohteeksi joutuneen omat kokemukset. Jokainen kokee kiusaamisen omalla tavallaan. Koulun aikuisten tehtävänä on selvittää tilanteet niin, ettei kenenkään tarvitse tuntea oloaan turvattomaksi koulussa.

Ennaltaehkäisy

Jokaisessa koulussa esiintyy ajoittain kiusaamista. Tärkeää ennaltaehkäisevässä työssä ovat aikuisten asenteet ja yhteisön avoin ilmapiiri. Tärkeää on myös että asiat otetaan vakavasti ja kaikkia mielipiteitä kunnioitetaan. Turvallisen ilmapiirin syntyminen edellyttää yhteisöllistä ilmapiiriä, jossa kaikilla on vastuu yhteisistä asioista ja niihin puuttumisesta. Hyvää ilmapiiriä ja välittömän puuttumisen kulttuuria luodaan jokapäiväisessä arjessa ja sitä pidetään jatkuvasti yllä. Kytöpuiston koulussa käytetään seuraavia toimintatapoja kiusaamista ennaltaehkäisevässä toiminnassa:

* luokan ilmapiirikyselyt oppilashuoltoryhmän päättämille vuosiluokille

* yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta/tutustumista tukeva toiminta, kuten ryhmäyttäminen/leikittäminen, luokkahenkeä ja luokan ilmapiiriä parantavat oppitunnit, kummiluokkatoiminta, tukioppilastoiminta, retket ja leirikoulut

* vuorovaikutustilanteiden seuraaminen ja puuttuminen tilanteisiin matalalla kynnyksellä (kirjataan huomioita ylös)

* YHR:n tehtävänä on miettiä yhdessä muun koulun ja tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa (esim. nuorisotyö, vanhempainyhdistys, SRK) yhteisöllisen hyvinvoinnin lisäämistä ja toteuttaa sitä esimerkiksi järjestämällä erilaisia teemaviikkoja, olla mukana luokan ilmapiirin kartoittamisessa jne.

* tiedon lisääminen yhdessä asiantuntijan kanssa (esimerkiksi some-kiusaaminen)

Koulun toimenpiteitä kiusaamistilanteiden selvittelyssä

Koulukiusaamisesta on kyse, kun yksi tai useampi oppilas toistuvasti ja tahallisesti loukkaa koulutoveriaan henkisesti tai fyysisesti.

Havaitseminen

Kiusaaminen havaitaan oppilaiden käyttäytymistä tarkkailemalla oppituntien ja välituntien aikana. Oppilaita rohkaistaan kertomaan kiusaamisesta joko koulun aikuiselle tai kotona, jolloin tieto kiusaamisesta saadaan huoltajilta. Henkilö, joka havaitsee kiusaamista, puuttuu asiaan välittömästi. Lapsen omaa opettajaa tiedotetaan asiasta. Opettaja on yhteydessä huoltajiin.

Selvittäminen

Keskustelu kiusaajan ja kiusatun kanssa erikseen tai osapuolten yhteisenä sovittelukeskusteluna joko oman opettajan johdolla tai selvittelyä varten sovitussa tiimissä. Huoltajat pidetään ajan tasalla tapahtuneesta. Opettaja kirjaa kiusaamiseen liittyviä tapahtumia Wilmaan.

Seuraaminen

Opettaja seuraa tilanteen korjaantumista. Jos kiusaaminen jatkuu, kutsutaan huoltajat keskustelutilaisuuteen. Jos on tarpeen, voidaan oppilaan asiaa käsitellä monialaisessa työryhmässä. Jos kiusaaminen yhä jatkuu, voidaan kiusaajasta tehdä lastensuojeluilmoitus. Kiusatun vanhemmilla on mahdollisuus tehdä rikosilmoitus, etenkin, jos kiusaamista tapahtuu sosiaalisessa mediassa tai muuten koulun ulkopuolella. Sovitaan miten ja kenen toimesta kiusaamista jatkossa seurataan. Työskentely jatkuu verkostotyönä, tarvittaessa esimerkiksi lähipoliisin kanssa.

Kytöpuiston koulu

Opettajainhuone 040 543 2077

Peltoniemenkuja 1

PL 6509

01360 Vantaa

‍Rehtori: Maarit Hosio,
040 0549 721

Apulaisrehtori: Minna Virovere,
040 183 6879

Koulusihteeri (ma-to): Pirkko Mäntyniemi,
040 708 4791