Tukea opiskeluun

Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, joka tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaustoiminta tukee opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjoaa aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen.


Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta huolehditaan yhteistyössä huoltajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa. Opiskelijan lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman.


Aineenopettajat ja ryhmänohjaajat tukevat päivittäisessä työssään opiskeluhuoltohenkilöstön toimintaa. Martsarin opiskeluhuoltohenkilöstöön kuuluvat opinto-ohjaajat, erityisopettaja, koulukuraattori, ja -psykologi, koululääkäri ja kouluterveydenhoitajat. Heidän yhteystietonsa löydät näiltä kotisivuilta.


Lukuvuosisuunnitelman yhteydessä laaditaan ohjaussuunnitelma, joka sisältää seuraavat kokonaisuudet: Konkreettiset tavoitteet, työnjako eri toimijoiden kesken, nivelvaiheen ohjaus ja tiedonsiirto, yhteistyö sidosryhmien kanssa kuten jatko-opintopaikkojen, työelämän ja muiden lukion ulkopuolisten tahojen, kanssa, yhteistyö huoltajien kanssa, tiedotussuunnitelma sekä ohjaustoiminnan arvioinnin menettelytavat.


Opiskelijalle, jonka opiskelu on vaikeutunut sairauden tai muun hyväksyttävän syyn (lomamatka ei ole hyväksyttävä syy) tähden, voidaan antaa tukiopetusta. Tuemme myös opiskelijaa, joka kokee oppiainesisällön vaikeaksi ja toivoo tukiopetusta. Toivomme, että opiskelijat ovat itse aktiivisia ja ottavat yhteyttä opettajaan.


Martinlaakson lukio

Martinlaaksontie 36

PL 2513

01030 Vantaan kaupunki

Rehtori: Salme Sulander,
+358 43 825 7199, salme.sulander@vantaa.fi

Lukiosihteeri: Ritva Räsänen,
+358 40 537 4709, ritva.rasanen@vantaa.fi

Apulaisrehtori: Anssi Nevalainen,
+358 40 610 1621, anssi.nevalainen@eduvantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Sari Heiskanen,
+358 43 824 8947, sari.heiskanen2@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja: Minna Yli-Tuina,
+358 43 824 8948, minna.yli-tuina@vantaa.fi

facebook instagram