Yhteistä ymmärrystä rakentamassa pedagogisen dokumentoinnin merkityksestä

25.11.2021

Pedagoginen dokumentointi herättää edelleen varhaiskasvatuksen kentällä kysymyksiä. Sanapari koetaan vaikeasti lähestyttävänä ja ymmärrys sen sisällöstä on vaihtelevaa. Tämä nousee esille myös johtajille suunnatuista osaamisen kehittämiseen liittyvistä kyselyistä.

Varhaiskasvatuksen työntekijät ymmärtävät pedagogisen dokumentoinnin tavaksi toteuttaa lapsilähtöistä toimintaa. Ymmärryksestä huolimatta lasten osallisuus oman toiminnan dokumentoinnissa näyttäytyy arjessa vähäisenä. Se saatetaan ymmärtää vain keinoksi tehdä toteutettua toimintaa näkyväksi, jolloin käytännössä varhaiskasvatuksessa toteutuneesta toiminnasta viestitään vanhemmille vain kuvin, esimerkiksi Instagramin välityksellä.

Yhteiselle osaamisen kehittämiselle on siis tarvetta. Pedagogista dokumentointia tulisi käyttää keskeisenä suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen välineenä, kuten Vantaan varhaiskasvatussuunnitelmassa mainitaan. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen pedagogisen dokumentoinnin merkityksestä on tärkeää, sillä se toimii lähtökohtana lapsiryhmän toiminnan suunnittelulle.

Pedagoginen dokumentointi on kasvattajien työväline, ja vastuu sen toteuttamisesta on kasvattajilla. (Kuva: Virve Huusko)


Mitä pedagoginen dokumentointi siis tarkoittaa?

Pedagoginen dokumentointi on varhaiskasvatuksen työntekijöiden väline kehittää, arvioida ja suunnitella toimintaa. Se on jatkuvan kehittämisen prosessi, joka suuntaa työntekijöiden katsetta kohti tulevaisuutta ja muokkaa toimintaamme. Siinä osallisuudella on keskeinen rooli. Pedagoginen dokumentointi auttaa suunnittelemaan toimintaa yhdessä lasten ja vanhempien kanssa. Se auttaa myös ymmärtämään, mistä ja miksi sisällöt toteutettavalle toiminnalle nousevat. Pedagoginen dokumentointi johdattaa kasvattajat keskittymään oleelliseen, eli muokkaamaan lapsiryhmän toimintaa lasten tarpeita ja kiinnostuksen kohteita vastaavaksi.

Opetushallituksen julkaisema perhonen havainnollistaa pedagogisen dokumentoinnin toteuttamista:

Pedagogisen dokumentoinnin prosessi. (kuva:Oph)

Pedagogisen dokumentoinnin prosessin ymmärtäminen vaatii siihen perehtymistä, prosessin vaiheiden ymmärtämistä sekä niin sanottua pedagogisen dokumentoinnin -silmälasien päähän asettamista. ”Silmälaseilla” voikin nähdä jo toteutetussa työssä pedagogisen dokumentoinnin prosessin toteutumista, vaikka sitä ei ole ehkä aiemmin sellaiseksi osannut tunnistaa.

Käytännön työssä pedagoginen dokumentointi tarkoittaa lyhyesti:

  • KYSY: Arjessa nousee esille kysymys; tilanne tai asia, jota prosessin avulla halutaan kehittää.
  • KERÄÄ: Sovittua tilannetta dokumentoidaan sovitulla tavalla ja dokumentit tuodaan esille ja yhteisen reflektion alle tarkasteltavaksi.
  • REFLEKTOI: Reflektion avulla dokumenteista etsitään vastauksia alussa esitettyyn kysymykseen.
  • KEHITÄ: Yhdessä sopien päätetään, kuinka toimintaa kehitetään.

Pedagoginen dokumentointi avautuu vain sitä tarkastelemalla ja toteuttamalla. Prosessia voi havainnollistaa itselle kirjaamalla vaiheiden alle konkreettisesti auki sen, mitä omassa työssä pedagogisen dokumentoinnin avulla halutaan kehittää.

Tämä blogikirjoitus on ensimmäinen viiden kirjoituksen sarjasta, jotka tullaan julkaisemaan vuoden 2022 aikana Vantastinen-blogissa. Seuraavissa kirjoituksissa käsitellään mm. osallisuutta, kurkistetaan Digisti pedan dokumentointia -kehittämistoimintaan ja avataan pedagogisen dokumentoinnin prosessia konkreettisella esimerkillä.

Kirjoittaja: Virve Huusko, projektiasiantuntija. Kokeellinen oppimisympäristö – Digisti pedan dokumentointia kehittämistoiminnassa tavoitteena on mm. lisätä ymmärrystä pedagogisesta dokumentoinnista ja sen hyödyntämisestä Vantaan varhaiskasvatuksessa.

Vantaan kasvatus ja oppiminen

Vaihde: 09 83911

Silkkitehtaantie 5

Vantaa

PL 1500, 01030 Vantaan kaupunki

facebook twitter youtube