Järjestyssäännöt

‍Sotungin koulun järjestyssäännöt:


1. Koulussa noudatetaan koulun järjestyssääntöjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä.


2. Järjestyssääntöjä noudatetaan kouluaikana koulualueella ja opettajan määrittämissä oppimisympäristöissä sekä koulun järjestämissä tilaisuuksissa.


3. Oppilas käyttäytyy asiallisesti muita kohtaan.


4. Oppilas antaa itselleen ja toisille opiskelu-, työ- ja ruokarauhan.


5. Oppilas ei kiusaa, käyttäydy uhkaavasti tai loukkaa toisen fyysistä koskemattomuutta.


6. Oppilas noudattaa koulun työjärjestyksen aikataulua.


7. Oppilas pitää hyvää huolta omista ja yhteisistä tavaroista sekä kunnioittaa toisten omaisuutta.


8. Oppilas käyttää opetustilanteessa kännykkää ja muuta teknologiaa opiskelun edistämiseksi opetushenkilöstön luvalla.


9. Oppilas ei tuo kouluun esineitä tai aineita, jotka ovat opiskelun kannalta tarpeettomia tai joilla voidaan vahingoittaa henkilöitä tai omaisuutta.


10. Oppilas poistuu koulupäivän aikana koulualueelta vain opetushenkilöstön luvalla.


11. Koulumatkalla käytettävät kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla ja niitä ei käytetä koulupäivien aikana ilman koulun henkilökunnan lupaa.


JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITTEET


Sotungin yläkoulun järjestyssääntöjä noudattavat kaikki kouluyhteisön jäsenet. Järjestyssääntöjen tehtävänä on taata terveellinen, turvallinen ja viihtyvyyttä edistävä toiminta kouluyhteisössä ja mahdollistaa peruskoulun tavoitteiden mukainen opiskelu.


PÄIVITTÄINEN TYÖSKENTELY


Koulutunnit alkavat ja päättyvät koulun työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana.


Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon.


Kaikissa koulun tiloissa ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa oppilas käyttäytyy asiallisesti, noudattaa annettuja ohjeita ja hyviä tapoja, ottaa muut ihmiset huomioon sekä huolehtii ympäristönsä siisteydestä.


Tupakointi on kielletty koulussa ja koulun alueella. Kouluyhteisön jäsen ei saa esiintyä päihteiden tai huumeiden vaikutuksen alaisena, eikä tuoda niitä kouluun tai sen järjestämiin tilaisuuksiin.


Tapaturman sattuessa tai oppilaan sairastuessa koulupäivän aikana tulee oppilaan ottaa välittömästi yhteyttä terveydenhoitajaan tai opettajaan.


Koulualue on merkitty koulun kriisi- ja pelastussuunnitelmaan sekä yläkoulun ilmoitustaululla olevaan karttaan.


Kulkuvälinellä ajaminen on kielletty koulupäivän aikana.


OPPITUNNIT


Oppitunneille tulee saapua ajoissa kotitehtävät tehtyinä ja tarvittavat välineet mukana.


Päällysvaatteet riisutaan ennen oppitunnin alkua ja ruokailuun menoa.


Tuntien aikana on tehtävä annetut tehtävät ja osallistuttava kykyjensä mukaisesti opetukseen.


Opettaja voi jättää tehtävänsä laiminlyöneen oppilaan kouluun tunnin ajaksi kerrallaan suorittamaan tehtäviään.


POISSAOLOT


Huoltajan tulee toimittaa selvitys oppilaan poissaolosta luokanvalvojalle välittömästi.


Aiheettomiin poissaoloihin puututaan yhdessä huoltajien kanssa.


Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon antaa luokanvalvoja, pidemmäksi aikaa rehtori.


Huoltaja on vastuussa oppilaan opiskelusta erikseen anottujen lomien aikana.


Oppilas korvaa myöhästelyn vuoksi menettämänsä työajan.


KOULUSSA KIELLETYT TAVARAT / ESINEET


Tulentekovälineet


Teräaseet, rikotut lasiesineet ja muut näihin rinnastettavat viiltämiseen ja pistämiseen soveltuvat esineet.


Patukat, ketjut, jouset, vaijerit, kaapelit, pesäpallomailat ja muut näihin rinnastettavat lyömiseen soveltuvat esineet.


Tikat, kuulat ja muut näihin rinnastettavat heittämiseen soveltuvat esineet


Syövyttävät sekä toisen vakavaan vahingoittamiseen tai lamauttamiseen soveltuvat aineet.


Ilma-aseet, jousitoimiset aseet, harppuunat, ritsat, puhallusputket ja muut näihin rinnastettavat ampumiseen soveltuvat esineetv


Terveydelle vaaralliset laser-osoittimet


Ampuma-aseen tai räjähtävän esineen tai niitä erehdyttävästi muistuttavien esineiden hallussapito yleisellä paikalla on kielletty.


Töhrimiseen soveltuvien aineiden, kuten spraymaalien ja muiden toisen omaisuuden töhrimiseen hyvin soveltuvien maalien tai muiden aineiden, hallussapito yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä on kielletty.


TYÖRAUHAN YLLÄPITO


Opettaja ohjaa rikkomukseen syyllistynyttä oppilasta keskustellen hänen kanssaan.


Tämän lisäksi oppilaan ojentamiseksi:


-opettaja voi nuhdella oppilasta


-opettaja voi poistaa oppilaan luokasta tai muusta opetustilasta tai koulun järjestämästä tilaisuudesta


enintään lopun oppitunnin tai tilaisuuden ajaksi. Tällöin on asiasta ilmoitettava huoltajalle.


-opettaja voi määrätä kerralla enintään kahden tunnin jälki-istunnon


-rehtori voi nuhdella oppilasta


-rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen


Jos oppilas ei poistu saatuaan poistumismääräyksen tai tiedon opetuksen epäämisestä, rehtori ja opettaja voivat käyttää tarpeellisia voimakeinoja. Tällöin pitää ottaa huomioon oppilaan ikä sekä tilanteen uhkaavuus ja vastarinnan vakavuus.


Rehtorilla on oikeus evätä opetus uhkaavasti tai väkivaltaisesti käyttäytyvältä oppilaalta jäljellä olevan koulupäivän ajaksi, mikäli on olemassa vaara, että toisen oppilaan turvallisuus kärsii.Sotungin koulu

Sotungintie 19

PL 8511, 01030 Vantaan kaupunki

01200 Vanta

Rehtori: Ritva Salminen,
040 546 8389, ritva.salminen@vantaa.fi

Koulusihteeri: Sanna Nuorteva,
050 318 0927, sanna.nuorteva@vantaa.fi

facebook