Vanda musikinstituts läroplan förnyas!

Bakgrund:

Utbildningsstyrelsen har gett grunderna för den nya läroplanen på hösten 2017. Man kan läsa dem här:
Grunderna för läroplanen för den fördjupade lärokursen i grundläggande konst

Förändringar i läroplanen i stora drag:

Grunderna för den nya läroplanen möjliggör en större valfrihet för eleverna. Eleven kan själv välja vilka kurser hen tar enligt den egna inriktningen. Nivåproven försvinner, vad ska komma istället? Sifferbedömning försvinner och bedömningen blir mångsidigare. Eleven kan själv påverka sin repertoar och stycken som hen ska framföra mera. Andelen samspel och att lära sig tillsammans ökar. Målen har skrivits om.

Musikinstitutnivå kommer att heta ”Fördjupade studier” där eleven kan utvidga eller betona sina musikstudier enligt vad vi har att erbjuda. Det planeras att eleverna vid sidan om egna instrumentstudier deltar i ex. komposition - ackompanjemang, musikteater etc. Under studiernas gång planerar och förbereder eleven sitt slutarbete.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube