Fördjupa dig i ditt eget instrument

I grundstudierna

• bekantar du dig med musikens olika arbetsredskap, arbetssätt och historia på et mångsidigt sätt
• lär du dig att framföra musik och utvecklar dina färdigheter till gemensamt musicerande
• du lär dig att gestalta musik och tillämpa de färdigheter du lär dig

Grundstudierna enligt den nya läroplanen

Utgångspunkten för studierna enligt den nya läroplanen är dina styrkor och intresseområden. Det centrala i grundstudierna är att du mångsidigt ska sätta dig in i instrumentets grundläggande teknik, repertoar och uttrycksmöjligheter.

I grundstudierna finns det fyra olika studiehelheter. De skiljer sig en aning från varandra: olika studiehelheter har olika omfattning och de valbara studiernas mängd varierar. Alla studiehelheters beräknade omfattning är 800 timmar, men till grundstudierna kan man alltid tillägga valfria studier över timantalet.

Studiestigen bestäms utgående från ditt eget instrument:

• Studiestigen för harmoniinstrument
• Studiestigen för orkseterinstrument
• Studiestigen för sång
• Studiestigen för pop & jazz-instrument

Studiernas uppbyggnad

Grundstudierna är uppbyggda av tre studiehelheter:

Musikkunskap 1
Musikkunskap 2
Musikkunskap 3

I musikkunskap 1 och 2-helheterna övar du på ditt valda instruments grundteknik samt koncentrerar dig på att öva på din repertoar och olika uttrycksmöjligheter. Till båda studiehelheterna hör gemensamt musicerande och studier i musikens grunder. De stöder ditt utvecklande i ditt eget instrument och medför ett bredare sätt att förstå musik på. I studiehelheten musikkunskap 3 fördjupar du dina tidigare lärda kunskaper och färdigheter.

Det kan också ingå valfria studieperioder i studiehelheterna. Studieperioderna kan ordnas regelbundet veckovis, som projektstudier eller integreras i en annan studieperiod.

Grundstudierna endligt den gamla läroplanen

Enligt den gamla läroplanen framskrider studierna målmedvetet från nivå till nivå. Ditt kunnande visar du på nivåprov. Ditt huvudämne i grundstudierna är ditt huvudämne sång eller något instrument. Därtill hör musikens grunder och samspel till studierna.

Till den grundläggande musikundervisningen hör varje vecka
· 30–60 min undervisning i ditt huvudämne (spel-/sångtimme)
· 45–90 min undervisning i musikens grunder
· samspel (på din egen timme, på musikens grunder -lektionerna, i orkestern, kören eller i små ensembler)

Du får avgångsbetyg från grundstudierna när du har avklarat alla tredje nivåns studier (musikens grunder samt tredje nivåns nivåprov i ditt huvudinstrument eller andra nivåns nivåprov i sång) och deltagit i samspel. Då du avklarat det ovannämnda, kan du fortsätta till fördjupade musikinstitutnivåstudier.

Sök in till grundstudierna

Du söker in till grundstudierna genom att anmäla dig till inträdesprovet som ordnas på våren. Alla som börjar sina grundstudier efter 31.7.2018 studerar enligt den nya läroplanen.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube