Utveckla dina musikaliska färdigheter

Musikens gestaltning som del av grundstudier och fördjupade studier

Grundstudierna i musikens gestaltning börjar det året eleven fyller 10 år. Enligt den nya läroplanen består grundstudier i Musikens gestaltning av följande kurser: MuGe 1, MuGe 2A, MuGe 2B och MuGe 3.

De fördjupade studierna i musikens gestaltning omfattar 94 veckotimmar, som innehåller gemensamma studier för alla elever, dvs. solfège och musikanalys (58 vt) och alternativa studier (36 vt). De alternativa studierna består av följande kurser, av vilka eleven väljer minst två: Komponering och arrangemang, Moderna musikens historia, Musikteknologi, Inledning till harmoni.

Förutom dessa kan man studera ytterligare alternativa kurser, om vilka informeras separat.

Musikens gestaltning i Västra Vanda

Undervisningsställe: VMI Dammvägen (Dammvägen 2B)
Lärare: Nina Steinby

Musikens gestaltning i Östra Vanda

Undervisningsställe: Kulturcentret Orvokki (Violvägen 15)
Lärare: Toni Sundén

Utveckla dina musikaliska färdigheter

Målen med musikens gestaltning är att:

· utveckla elevens musikaliska färdigheter som musikkännedom och förmågan att läsa, skriva och uppfatta musik

· vägleda och stöda eleven till att kunna tillämpa det hen lärt sig i spelandet, sjungandet, samt arrangemang och produktion av egen musik

På lektionerna  spelar och sjunger man, gör skriftliga övningar, övar olika förmågor inom musikteknologi samt bekantar sig med olika tidsperioders traditioner. I musikens gestaltning fördjupar vi oss i musikens olika element (rytm, melodi, harmoni, form, klangfärg). Man undersöker, övar och framför materialen på ett mångsidigt sätt så att elevens förmågor i musicerande och uppfattning av musik samt förmågan att uppfatta musikens uppbyggnad utvecklas.

För att studierna ska framskrida, krävs det att man är med på lektionerna och gör de uppgifter som ges.

Musikens gestaltning är en väsentlig del av musikens grundstudier. Studierna stöder elevens spel- och sångstudier och de påbörjas genast vid sidan om spel- eller sånglektionerna. En lämplig ålder att börja i musikens gestaltning är 10 år, de yngre deltar i musikförberedelse. I musikens grundstudier tar studierna i musikens gestaltning 4-5 år eller tills man gjort det som krävs för avgångsbetyg från grundstudierna. Man kan också studera musikens gestaltning vid den öppna avdelningen.

Vanda musikinstitut

Kansliet 043 830 1064

Dammvägen 2 B

01600 Vanda

facebook instagram youtube