Luokkamuotoinen erityisopetus

‍Luokkamuotoinen erityisopetus

Uomarinteen koulussa on kolme yleisopetuksen pienryhmää, neljä harjaantumisopetuksen luokkaa, kaksi TOI-luokkaa (toiminta-alueittain annettava opetus) sekä kaksi autismiluokkaa.

Yleisopetuksen pienryhmät

Jos oppilaalla on erityisopetuspäätös, eikä hänen opetustaan voida järjestää yleisopetuksen yhteydessä, hänelle voidaan antaa opetusta erityisluokalla. Uomarinteen koulussa on lukuvuosina 2010 - 2012 kolme yleisopetuksen ns. alueellista erityisluokkaa, joissa opiskelevat oppilaat (n. 10/luokka) asuvat Myyrmäen alueella. Luokkia opettavat erityisluokanopettajat. Oppimisen ja koulunkäynnin tukena luokissa työskentelee koulunkäyntiavustajia.

Erityisluokille oppilaat otetaan huoltajien ja koulujen esitysten perusteella. Kun oppilasta esitetään erityisluokalle, koulu ottaa yhteyttä erityisopetuksen aluekoordinaattoriin. Aluekoordinaattori ja aluerehtori valmistelevat yhdessä oppilaan koulun kanssa erityisluokkapäätöstä. Varsinaisen erityisluokkaan sijoittamisen tekee sen koulun rehtori, jossa oppilas aloittaa erityisluokalla. 1. erityisluokalle oppilaat tulevat Sujuvasti kouluun –prosessin kautta.

Uomarinteen koulun luokkamuotoisen erityisopetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tasavertaiset mahdollisuudet selviytyä oppivelvollisuudesta omien edellytystensä mukaisesti vertaisryhmänsä kanssa. Lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet sekä hänen yksilölliset oppimis- ja kehitystarpeensa.

Jokaiselle erityisopetukseen otetulle tai siirretylle oppilaalle laaditaan Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) yhteistyössä oppilaan, huoltajien, opettajien ja tarpeen mukaan myös muiden asiantuntijoiden (esimerkiksi psykologi, toiminta- tai puheterapeutti) kanssa. Oppilaan opetus voidaan määritellä myös hänen omien edellytystensä mukaiseksi yksilöllistämällä tavoitteita. Yksilölliset tavoitteet määritellään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). Erityisluokalla opiskelevan oppilaan arviointi perustuu yleiseen oppimäärään tai hänelle asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin. Jos oppilaalla ei ole enää tarvetta erityisopetukseen, hänet voidaan siirtää yleisopetukseen.

Uomarinteen koulun erityisluokat tekevät yhteistyötä sekä yleisopetuksen luokkien että toisten erityisluokkien kanssa. Erityisluokan oppilaat voivat opiskella joitain oppiaineita osittain tai kokonaan yleisopetuksen luokassa tai erityisluokka ja yleisopetuksen luokka voivat opiskella yhdessä projektiluontoisesti tai jatkuvasti sopiviksi katsomiaan oppiaineita, jolloin opetuksesta vastaavat luokanopettaja ja erityisluokanopettaja. Erityisluokat voivat myös opiskella joitain oppiaineita yhdessä, jolloin opetuksesta vastaa kaksi erityisluokanopettajaa. Yhteistyömuodoista sovitaan vuosittain.

Harjaantumisopetus ja autismiopetus

Harjaantumis- ja autismiluokkien oppilaat opiskelevat yksilöllisten oppimäärien mukaisesti. Opetusryhmässä voi olla eri ikäisiä oppilaita ja heidän tuntimääränsä ovat luokka-asteen mukaiset. Tavoitteet pohjautuvat yleisopetuksen opetussuunnitelmaan. Suurin osa oppilaista kuuluu pidennetyn, 11-vuotisen oppivelvollisuuden piiriin. Jokaiselle oppilaalle tehdään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Erityisluokanopettajan lisäksi luokissa työskentelee avustavaa henkilökuntaa. Opetus jäsennetään eli strukturoidaan ajan, paikan, tilan ja henkilöiden suhteen. Opetus on konkreettista, visuaalista, toistavaa ja järjestelmällistä. Opetuksessa sanallisten ohjeiden tukena käytetään kuvia, viittomia, fyysistä ohjausta, eleitä, osoittamista ja kirjoitettuja ohjeita. Harjaantumisluokissa älytaulu ja dokumenttikamera ovat tärkeitä apuvälineitä opetuksen havainnollistamisessa. Autismiluokkien oppilaat opiskelevat henkilökohtaisen päivä- ja viikko-ohjelman mukaisesti.

Oppilaita integroidaan mukaan koulun muiden luokkien opetukseen.

Toiminta-alueittain annettava opetus (TOI-opetus)

Silloin, kun opetusta ei voida oppilaan vaikean vamman tai vaikean sairauden vuoksi järjestää oppiaineittain tai yksilöllisesti laaditun oppimäärän mukaisesti, opetus tulee järjestää toiminta-alueittain.

Toiminta-alueittain järjestetyssä opetuksessa oppilaat kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin ( 11 vuotta ).

Opetussuunnitelmaan kuuluvat toiminta-alueet ovat:

  • Motoriset taidot
  • Kieli- ja kommunikaatio
  • Sosiaaliset taidot
  • Kognitiiviset taidot
  • Päivittäisten toimintojen taidot

Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS yhteistyössä oppilaan vanhempien ja asiantuntijoiden, esimerkiksi puheterapeutin ja fysioterapeutin kanssa. Opetusryhmässä voi olla eri ikäisiä oppilaita ja heidän tuntimääränsä ovat luokka-asteen mukaiset. Opetusryhmässä voi olla enintään kuusi oppilasta ja opetusryhmässä työskentelee erityisluokanopettajan lisäksi avustavaa henkilökuntaa.

Harjaantumis-, autismi- ja TOI-luokille tulevien oppilaiden erityisluokkapäätöksissä tehdään tiivistä yhteistyötä kehitysvammahuollon palveluohjaajien, oppilasta tutkivan tahon ja varhaiskasvatuksen erityisopetuksen kanssa. Oppilaiden oppivelvollisuus alkaa 6-vuotiaana, tällöin oppilaat opiskelevat varhaiskasvatuksen ryhmissä päiväkodeissa. Oppilaan arviointi perustuu Hojksiin kirjattujen tavoitteiden ja arviointi kriteerien mukaan. Arviointi on sanallista.

Uomarinteen koulu

Rehtori 0405340612

Virka-apulaisrehtori 0503145607

Koulusihteeri 0503022931

Käyntiosoite: Uomarinne 2

Postiosoite: PL 2518

01030 Vantaan kaupunki