Usein kysytyt kysymykset

Kulttuuriympäristö ihmetyttää ja saammekin Vantaan kaupunginmuseolle usein kysymyksiä siihen liittyen. Tässä vastauksia yleisimpiin kysymyksiin. Mikäli omaan kysymykseesi ei löydy vastausta näiden joukosta, voit aina olla yhteydessä meihin osoitteessa kulttuuriymparisto@vantaa.fi.


Mitä tarkoittaa, kun Vantaan karttapalvelussa on rakennuksen päällä vihreä kolmio?

Kartalla näkyvät merkinnät ovat kaupunginmuseon inventoimia rakennusperintökohteita. Osa kohteista on suojeltu asemakaavassa ja osassa suojeluharkinta tulee ajankohtaiseksi asemakaavamuutosten yhteydessä.


Meidän päärakennuksemme on merkitty R1-merkinnällä / -luokituksella ja latomme R2-merkinnällä / -luokituksella. Mikä näiden ero on?

R1-kohteet on todettu inventoinnissa kulttuurihistoriallisesti erittäin merkittäviksi ja R2-kohteet merkittäviksi. Rakennuskohtaiset suojelumääräykset tarkennetaan asemakaavoissa.


Tarkoittaako merkintä, että rakennusta ei saa purkaa?

Mikäli kohde on suojeltu asemakaavassa niin sitä ei kaavamääräyksen mukaan saa purkaa. Mikäli inventoidun rakennuksen suojelusta ei vielä ole tehty päätöstä, kuulee rakennusvalvonta kaupunginmuseota purkamislupamenettelyn aikana (purkamisluvan myöntämisen edellytykset on määritelty MRL §118 ja §139). Lupaprosessissa selvitetään tarkemmin rakennuksen arvot ja säilymismahdollisuudet.


Olen ostanut tontin, jolla on muinaisjäännös. Mitä voin tehdä tontillani?

Vallitseva maankäyttö muinaisjäännösalueella on sallittua. Voit siis jatkaa samoja toimintoja, joita tontilla on aiemminkin tehty. Mikäli tontilla on tarpeen tehdä maahan kajoavia toimenpiteitä, kuten uudisrakennuksia tai putki- ja kaapelikaivantoja, pitää asiasta olla yhteydessä kaupunginmuseon arkeologiin. Hänen kanssaan voi käydä läpi suunnitelmia ja miettiä sopivia ratkaisuja. Tarvittaessa paikalle voidaan kutsua Museoviraston koekaivausryhmä tekemään tarvittavat arkeologiset tutkimukset ennen rakentamisen aloittamista. Pienistä yksityisistä hankkeista ei yleensä koidu kuluja hankkeen toteuttajalle.


Olen kiinnostunut Vantaan kulttuuriympäristöstä. Mistä voin löytää tietoa?

Vantaan kaupunginmuseon kulttuuriympäristöaineistot löytyvät Vantaan karttapalvelusta kiinteistöt ja rakentaminen -otsikon alta, kohdasta historialliset rakennuskohteet. Palvelusta löytyy ajankohtaisimpien kulttuuriympäristöaineistojen lisäksi muun muassa vanhoja karttoja ja ilmakuvia, joiden avulla voi tarkastella kulttuuriympäristön muutosta.

Muita kulttuuriympäristöaineistoja löytyy esimerkiksi Museoviraston kulttuuriympäristön palveluikkunasta osoitteessa www.kyppi.fi sekä Finnasta vantaankaupunginmuseo.finna.fi. Vantaan kulttuuriympäristöstä on kirjoitettu kattavasti myös Vantaan kaupunginmuseon julkaisuissa sekä Vantaa-Seuran Helsingin pitäjä -vuosikirjoissa. Kirjoja myydään muun muassa Vantaan kaupunginmuseon Pienessä museopuodissa.


Haluaisin saada lisätietoa tietystä rakennuksesta, mistä voin löytää sitä?

Tietyn rakennuksen tietoja kannattaa tarkastella Vantaan karttapalvelussa. Tiedot löytyvät kiinteistöt ja rakentaminen -otsikon alta, kohdasta rakennukset ja historialliset rakennuskohteet. Karttapalvelusta voi tarkastaa esimerkiksi ajantasaisen asemakaavan, josta ilmenee muun muassa rakennuksen suojelu. Tarkemmat kaavamääräykset saa näkyviin valitsemalla kaavoitus -valikosta asemakaavat alueina ja klikkaamalla hiirellä haluttua kaava-aluetta.

Lisäksi rakennusperintökohteisiin kannattaa tutustua Vantaan kaupunginmuseon Finna-aineistojen kautta osoitteessa vantaankaupunginmuseo.finna.fi.


Mikä on Vantaan vanhin rakennus?

Pyhän Laurin kirkko Helsingin pitäjän kirkonkylällä on 1450-luvulta, kirkon kellotapuli on ajoitettu 1350-luvulle. Nämä ovat koko pääkaupunkiseudun vanhimmat rakennukset.


Miten kulttuuriympäristöaineistoja luetaan karttapalvelussa?

Historialliset rakennuskohteet ovat neljän otsikon alla: rakennusperintökohteet, muinaisjäännökset, suojellut rakennukset ja rky-kohteet (valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt). Vantaan karttapalvelusta voi tarkastaa esimerkiksi ajantasaisen asemakaavan, josta ilmenee muun muassa rakennuksen suojelu. Tarkemmat kaavamääräykset saa näkyviin valitsemalla kaavoitus -valikosta asemakaavat alueina ja klikkaamalla hiirellä haluttua kaava-aluetta.

Rakennusperintökohteet on merkitty vihreällä kolmiolla. Tällä merkinnällä osoitetaan inventoidut kohteet, jotka on todettu merkittäviksi. Osa kohteista on suojeltu asemakaavassa ja osassa suojeluharkinta tulee ajankohtaiseksi asemakaavamuutosten yhteydessä.

Muinaisjäännökset on merkitty oranssilla aluemerkinnällä tai kolmiolla. Tällä merkinnällä osoitetaan muinaismuistolailla suojellut kiinteät muinaisjäännökset.

Suojellut rakennukset näkyvät kartalla punaisena temppeli-symbolina. Tieto päivittyy noin kerran vuodessa. Ajantasaisin tieto suojelluista rakennuksista löytyy asemakaavakartoista. Asemakaavakartat saa auki karttapalvelussa otsikon Kaavoitus alta, kohdasta ajantasa-asemakaava.

Valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä eli rky-kohteita on Vantaalla kahdeksan. Osa kohteista on laajempia aluekokonaisuuksia, osa rakennuksia ja osa tiekohteita (Suuri Rantatie kuutena kohteena). Kohteet näkyvät kartalla sinisellä merkinnällä.

Valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät kulttuurimaisema-alueet on suojeltu Vantaan yleiskaavassa. Nämä tiedot saa näkyviin karttapalvelusta Kaavoitus-otsikon alta, Yleiskaava 2020 -kohdasta avaamalla ”Oikeusvaikutteinen liitekartta 1: arvokas kulttuuriympäristö”. Yksityiskohtaisemmin yleiskaavan merkintöihin ja määräyksiin voit tutustua täällä.


Yhdistyksemme haluaisi adoptoida monumentin, miten se onnistuu?

Hienoa! Adoptoi monumentti -sopimusten neuvottelut aloitetaan ottamalla yhteyttä Vantaan kaupunginmuseoon osoitteeseen kulttuuriymparisto@vantaa.fi.


Mitä tarkoittaa valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue?

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. Ne ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Lue lisää esimerkiksi täältä.


Missä tilanteessa tarvitaan museolta lausuntoa?

Viranomaiset pyytävät kaupunginmuseon lausuntoa maankäyttöön liittyvistä kaavahankkeista ja lupahakemuksista. Lausuntoa pyydetään, kun suunnittelualueella sijaitsee kulttuuriympäristökohde tai kun suunnittelu kohdistuu arvokkaalle maisema-alueelle.

Lausuntojen lisäksi kaupunginmuseon rakennustutkijat ja arkeologi antavat neuvonta-apua kulttuuriympäristökohteissa toteutettaviin hankkeisiin.


Mikä on rakennushistoriaselvitys? Mihin sitä tarvitaan?

Rakennushistoriaselvityksen tehtävänä on luoda rakennuksesta tai rakennusryhmästä hyvä yleiskuva korjausrakentamisen tai kaavoituksen tarpeisiin. Lue lisää Museoviraston Talon tarinat -julkaisusta.


Miksi asioimme Vantaan kaupunginmuseon emmekä Museoviraston kanssa?

Vantaan kaupunginmuseo on tehnyt sopimuksen kulttuuriympäristön viranomaistehtävien hoitamisesta alueellaan alueellisen vastuumuseon (Helsingin kaupunginmuseo) kanssa. Alueellinen vastuumuseo ja viime kädessä Museovirasto ottavat kantaa ainoastaan tietyissä tilanteissa, esimerkiksi valtion omistamien rakennusten tai kirkkolailla suojeltujen kohteiden suojelu- ja korjauskysymyksissä.

Vantaalla on myös arkeologi, joka vastaa kulttuuriympäristön viranomaistehtävästä arkeologian osalta. Kaupunginmuseon arkeologi antaa siis lausunnot, mutta Museovirasto vastaa muinaisjäännösten suojelusta sekä arkeologisten tutkimusten organisoinnista ja valvonnasta.


Olemme hankkineet metallinilmaisimen ja haluaisimme aloittaa harrastuksen. Mitä meidän pitää ottaa huomioon?

Metallia saa etsiä kaikissa paikoissa, missä sitä ei ole erikseen kielletty lainsäädännöllä tai muilla perusteilla tai kielloilla. Maata kaivettaessa on otettava huomioon lainsäädännön, jokamiehenoikeuksien ja maanomistajan oikeuksien vaikutus.

Kulkeminen muiden omistamilla alueilla on Suomessa lähtökohtaisesti sallittua ns. jokamiehen oikeuden nojalla. Lainsäädännöllä suojattuja paikkoja ovat mm. kotirauhan piirin kuuluvat alueet (pihapiirit), kasvava vilja ja muut istutukset sekä esimerkiksi liikennealueet ja puolustusvoimien käytössä olevat alueet.

Vantaan kaupungin omistamat peltoalueet ovat pääsääntöisesti vuokrattuina yksityisille viljelijöille, pieni osa on kaupungin omassakin viljelyksessä. Kaupungilla ei siis ole tietoa, onko alueilla kasvavaa viljaa tms. joten varsinkaan hoidetun näköisille pelloille ei ole suotavaa mennä kulkemaan. Kiinteistöjen omistajatietoja voi tiedustella Vantaan kaupungin mittausosaston asiakaspalvelusta, p. (09) 839 22242 sekä maanmittauslaitokselta.

Metallinetsintää ja kaivamista ei saa harjoittaa muinaisjäännösalueilla. Muinaismuistolailla rauhoitetut muinaisjäännösalueet löytyvät Museoviraston ylläpitämästä muinaisjäännösrekisteristä sekä Vantaan karttapalvelusta kiinteistöt ja rakentaminen -otsikon alta, kohdasta historialliset rakennuskohteet. Klikkaamalla kartalta kiinteistöt alueina -kohtaa, löytyy myös omistajatietoja lupien kyselyä ajatellen.

Museoviraston sivuilta löytyy myös muuta tutustumisen arvoista tietoa metallinilmaisinkäytöstä ja muinaisjäännöksistä.

Mikäli metallinpaljastimen avulla löytyy vanhoja esineitä, ne pitää ensi sijassa ilmoittaa Museovirastolle heidän Ilppari -järjestelmänsä kautta. Asiasta voi myös olla yhteydessä Vantaan kaupunginmuseoon (arkeologi Andreas Koivisto, andreas.koivisto@vantaa.fi, puh. 050 302 4926).

Kaivaessa tulee huomioida, että kaupungin alueella on hyvin monenlaisia maanalaisia rakenteita; johtoja, putkia, kaapeleita, tunneleita yms. ja näitä tulee luonnollisesti varjella. Lisäksi esimerkiksi kiinteistöjen rajamerkkien turmeleminen on lailla kiellettyä. Kaivaminen on kielletty luonnonsuojelualueilla.

Löydöistä on huomioitava, että niihin sovelletaan muinaismuistolain lisäksi mm. löytötavaralakia. Muita mahdollisesti sovellettaviksi tulevia oikeusohjeita löytyy mm. vesi- ja merilaeista sekä avaruuslentäjien pelastamisesta ja palauttamisesta sekä avaruusesineiden palauttamisesta annetussa laissa.‍

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Onko sinulla kulttuuriympäristöaiheinen kysymys? Ota yhteyttä Vantaan kaupunginmuseoon kulttuuriymparisto@vantaa.fi tai soita 050 302 4964.

facebook twitter instagram