Mikä ihmeen Kylli?

Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset eli Kylli on kaupungin kolmivuotinen hanke vuosina 2018-2020. Hankkeessa muodostetaan käsitys vantaalaisten ympäristöjen historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta sekä asetetaan visio, tavoitetila sekä toimenpiteitä kulttuuriympäristötyölle. Kulttuuriympäristölinjaukset on hyväksytty kaupungin johtoryhmässä 10.2.2020. Tutustu hankkeen raporttiin tämän linkin takaa.

Kylli -hanke kirjoitettiin 10-vaiheiseksi toimintamalliksi ja se valittiin mukaan EU:n ja sen yhteistyötahojen Cultural Heritage in Action Best practices -katalogiin. Vantaalainen toimintamalli voi siis tämän tunnustuksen myötä levitä muuallekin Eurooppaan.


1. Määrittele sidosryhmät ja heidän roolinsa kulttuuriympäristöohjelman teossa

Vantaan Kylli-hankkeessa apulaiskaupunginjohtaja nimesi eri toimialojen edustajista koostuvan ohjausryhmän hankkeelle.


2. Sitouta johtajat ja päälliköt hankkeen tekemiseen ja tavoitteisiin

Kun johtoporras on sitoutunut, on ideoille helpompi saada tukea.


3. Keskustele virkamiesten kanssa

Virkamiesten kanssa keskusteltiin unelmista, konkreettisista ideoista sekä eri toimialojen välisestä yhteistyöstä kulttuuriympäristön virkamiestyön kehittämisen näkökulmasta.


4. Ole vuorovaikutuksessa ja keskustele asukkaiden kanssa

Vantaan Kylli-hanke järjesti kymmeniä asukastapahtumia, jonka lisäksi projektikoordinaattori oosallistui asukkaiden projekteihin ja tapahtumiin. Vuorovaikutuksen kautta jalkautettiin ohjelmaa, kerättiin mielipiteitä, muistoja ja tarinoita sekä tehtiin kulttuuriympäristöä merkitykselliseksi.


5. Tuo kaikki osalliset keskustelemaan yhdessä

Virkamiehet ja asukkaat tuotiin yhteen hankkeen loppupuolella, mutta yhteiskeskusteluja olisi voinut olla useamminkin. Yhteiskeskustelu paljastaa monet erilaiset näkökulmat ja mahdollistaa ratkaisujen miettimisen yhdessä.


6. Kirjoita ylös kaikki kuulemasi ja oppimasi

Luonnostele ohjelman tekstiosuutta jo hyvissä ajoin. Suhteuta kehittämistoimenpiteet olemassa oleviin resursseihin.


7. Anna tarpeeksi aikaa kommentoinnille

Varmista erityisesti, että johtoporras saa kommentoida ohjelman sisältöjä tarvittaessa useammassa vaiheessa. Tee tämä vaihe huolellisesti, jotta kaikki voivat sitoutua lopputulokseen.


8. Hyväksytä ohjelma

Ohjelman hyväksyttäminen riippuu paljon kunnan rakenteista. Mitä ylemmällä taholla ohjelma saadaan hyväksyttyä, sitä enemmän sillä on vaikuttavuutta. Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset hyväksyttiin kaupungin johtoryhmässä.


9. Varmista, että jalkauttamiselle on tarpeeksi aikaa ja rahaa

Toimintamallin vaikuttavuus riippuu siitä, miten hyvin se jalkautetaan arkipäiväiseen toimintaan. Kylli-hankkeessa jalkauttamiselle on varattu vuosi ja sitä tehdään eri tahojen kanssa noin 50 erilaisen toimenpiteen avulla.


10. Varmista, että ohjelman tavoitteiden seuraamiselle on olemassa työvälineet, suunnitelma ja vastuutaho

Ohjelman tavoitteita tulee seurata. Vantaalla sovittiin, että projektikoordinaattori tuottaa raportointityökaluksi verkkokyselyn, jonka tuloksista raportoiminen on tulevaisuudessa Suojeluasiainneuvottelukunnan vastuulla.


Vantaan kulttuuriympäristölinjaukset

Onko sinulla kulttuuriympäristöaiheinen kysymys? Ota yhteyttä Vantaan kaupunginmuseoon kulttuuriymparisto@vantaa.fi tai soita 050 302 4964.

facebook twitter instagram