Arviointi ja valmistuminen

Arviointi ja näytöt

Ohjauksen tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opiskelija saa suullista tai kirjallista palautetta osaamisen kehittymisestä koko opiskelun ajan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Näytöt ovat ammatillisten opintojen arviointimenetelmiä. Ne ovat työtilanteita, jotka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan yhdessä työelämän edustajan, opettajan ja opiskelijan kanssa. Näytössä opiskelija osoittaa käytännön työtehtävissä, kuinka hyvin hän on saavuttanut tutkinnon osan tai osien tavoitteet. Näytöt annetaan pääasiassa työpaikalla todellisissa työtehtävissä.

Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille. Arviointiasteikko muuttuu 1.8.2018 viisiportaiseksi: 1 - 5.

Opiskelijat itsearvioivat osaamisensa kehittymistä koko opiskelun ajan.

Arvioinnin oikaiseminen

Arvioinnin oikaisua voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti arvioinnin suorittaneelta opettajalta, opetusalajohtajalta, rehtorilta tai muulta henkilöltä, joka on tehnyt päätöksen arvioinnista. Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin on saanut tietoonsa arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden soveltamisen omalta osaltaan (arvioinnin oikaisupyyntölomake). Lisätietoja saa opinto-ohjaajalta ja lomakkeita opintotoimistosta.

Tutkintotodistus

Tutkintotodistus sisältää tutkintotodistuksen, johon on merkitty arvosanat kaikista tutkinnon osista. Todistukseen tulevat ammatillisten tutkinnon osien arvosanat muodostuvat pääsääntöisesti ammattiosaamisen näytön perusteella.

Mikäli opiskelija keskeyttää opinnot ennen valmistumistaan, hän saa erotodistuksen, opintosuoritusotteen sekä todistuksen annetuista näytöistä.

Valmistuminen

Opiskelujen aikana on seurattava, että opinnot etenevät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan ja tarvittavat tutkinnon osat tulee suoritettua.‍

facebook twitter instagram youtube