Lähihoitaja

‍Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, maahanmuuttajille

Lähihoitajaksi voit opiskella joko Koivukylän (Talvikkitie 119, 01360 Vantaa) tai Myyrmäen (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa) toimipisteessä. Osaamisalaopinnot suoritetaan Koivukylän toimipisteessä


Kuvaus toimialasta, ammatista ja työtehtävistä

Lähihoitaja voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveyshuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Lähihoitajan työ on ihmisläheistä, monipuolista ja haastavaa.

Opiskelija suorittaa ensin kaikille pakolliset tutkinnon osat, joiden jälkeen hän valitsee suoritettavan osaamisalan viidestä vaihtoehtoisesta osaamisalasta. Aloitettavien osaamisalojen määrä riippuu kullekin osaamisalalle hakevien opiskelijoiden määrästä.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Opiskelija perehtyy lapsen kehitykseen, hoitoon ja ohjaamiseen sekä lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävään terveyttä ja hyvinvointia edistävään työhön. Olennaista on kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi päiväkodissa, lapsiperheiden kotipalvelussa, kouluympäristössä, jossa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita tai lastensuojelun sijaishuollossa.

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Opiskelija hoitaa mm. sisätautikirurgisia sairauksia sairastavia asiakkaita. Hän ohjaa, avustaa ja hoitaa asiakasta kotiympäristössä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi sairaalassa, tehostetussa palveluasumisessa, kotihoidossa tai lyhytaikaishoidossa.

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Opiskelija tuntee mielenterveys- ja päihdeongelmat ja niiden erilaisiin hoitomuodot. Hän perehtyy mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ohjaamiseen, vuorovaikutuksen merkitykseen ja toimijuuteen. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi mielenterveys- ja päihdetyön kuntoutus- ja asumisyksiköissä, päivätoiminnassa tai sairaaloissa.

Vammaistyön osaamisala

Opiskelija ohjaa ja tukee vammaisia asiakkaita. Hän edistää asiakkaan toimintakykyä ja hyvinvointia ja toteuttaa lääkehoitoa. Opiskelija edistää vammaisten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Keskeistä on myös vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tukeminen. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi vammaisten asumispalveluissa, päivä- ja työtoiminnassa tai koulussa.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Opiskelija perehtyy laadukkaaseen ikääntyneiden arjen ja elämänhallinnan tukemiseen. Hän ohjaa, avustaa ja hoitaa asiakasta kotiympäristössä. Työssäoppimisen voi suorittaa esimerkiksi kotihoidossa, päivätoiminnassa, lyhytaikaishoidossa, palveluasumisessa tai tehostetussa palveluasumisessa.

Työllistyminen

Lähihoitajien työllisyystilanne on erittäin hyvä. Lähihoitajan on mahdollista työskennellä esimerkiksi päiväkodissa, vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa ja päivätoimintakeskuksissa, sairaaloissa, päihde- ja mielenterveystyön yksiköissä sekä kotihoidossa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä.

Opinnot suoritetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkinnon perusteiden mukaisesti. Katso tarkemmin tästä.

Opiskelukustannukset ja hankittavat oppikirjat

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta uusille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee opiskelijoita, jotka ovat tällä hetkellä perusopetuksen 9. luokalla. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta. Maksuttomaksi tulevat esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Muut kuin oppivelvollisuuden laajennuksen piiriin kuuluvat: Opiskelija kustantaa itse tarvittavat oppikirjat ja opiskelutarvikkeet. Kustannukset ovat koko opiskeluajalta noin 200 euroa.

Perusopinnoissa tarvittavat kirjat:

Niskanen Tuula & Kari Outi 2017: Kasvun ja osallisuuden edistäminen, SanomaPro

Ollila ym. 2018: Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, SanomaPro

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudemmat painokset)

Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro

Osaamisaloilla tarvittavat kirjat:

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala:

Liukkonen, Seppänen ja Simola 2019: Lapsen ja perheen tukena, Sanoma Pro

Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro (vihreäkantinen kirja)

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala:

EI PAKOLLINEN: Kuhanen Carita ym.: Mielenterveyshoitotyö, Sanoma Pro, 4 uud. painos 2017 (myös 3-4. painos käy)

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:

Anttila ym. Sairaanhoito ja huolenpito 2019, Sanoma Pro (myös 7.-10. painos käy)

Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro (vihreäkantinen kirja)

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos)

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala:

Kan Suvi-Pohjola Leena 2013: Erikoistu vanhustyöhön, SanomaPro, 3. tai sitä uudempi painos

Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro (vihreäkantinen kirja)

Vierimaa, Heidi & Laurila, Mirja 2017: Keho: anatomiaa ja fysiologiaa, 1.-3. painos, SanomaPro (tai uudempi painos)

Vammaistyön osaamisala:

Nurminen, Marja-Leena 2015: Lääkehoidon ABC, SanomaPro (vihreäkantinen kirja)

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, fysioterapeutti tai kätilöopinnot) tai yliopistossa.

Jos olet kiinnostunut Laurean ammattikorkeakoulun tarjoamista 10 opintopisteen väyläopinnoista toisen asteen ammatillisten opintojen yhteydessä, ota yhteyttä opinto-ohjaaja Ritva Väisäseen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi

Terveydentilavaatimukset ja muut soveltuvuuteen liittyvät seikat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon terveydentilavaatimukset, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus.
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisen toimimisen.
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Lue lisää sosiaali- ja terveysalan terveydentilavaatimuksista ja vastaa hakulomakkeessa asiaa koskevaan pakolliseen kysymykseen.

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijan on pyydettäessä toimitettava oppilaitokselle rikostaustaote silloin, kun opinnot ja työssäoppiminen edellyttävät alaikäisten parissa työskentelyä.

Hakeminen

Jatkuvassa haussa määrättyina aikoina.

Lisätietoja:

Opinto-ohjaaja Leena Kemppi, p. 050 3045707, leena.kemppi@vantaa.fi

Opinto-ohjaaja Ritva Väisänen, p. 040 521 0364, ritva.vaisanen@vantaa.fi


Aviapoliksen toimipiste

Rälssitie 13

01530 Vantaa

Hiekkaharjun toimipiste

Tennistie 1

01370 Vantaa

Koivukylän toimipiste

Talvikkitie 119

01360 Vantaa

Myyrmäen toimipiste

Ojahaantie 5

01600 Vantaa

facebook twitter instagram youtube