Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus laajennettiin koskemaan kaikkia alle 18-vuotiaita ja jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Uudistuksella pyritään siihen, että yhä useampi nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Keväällä 2022 9. luokan päättävät ovat toinen ikäluokka, joita oppivelvollisuus koskee myös perusopetuksen jälkeen.

Nuoren ja huoltajan oikeudet ja velvollisuudet

Oppivelvollisuuden laajeneminen tuo uusia velvoitteita nuorille ja huoltajille. Jatkossa perusopetuksen päättävät nuoret ovat velvollisia hakemaan perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin yhteishaussa. Peruskoulun päättävällä on käytännössä samat vaihtoehdot valita koulutus kuin aiemminkin, ja nuorella on oikeus hakea yhteishaussa toivomiinsa koulutuksiin.

Opinnot ovat jatkossa myös materiaalien osalta oppivelvollisille toisen asteen opiskelijoille pääsääntöisesti maksuttomia siihen asti, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Opiskelijat saavat käyttöönsä tutkinnon suorittamiseen tarvittavat välttämättömät välineet ja materiaalit maksutta, esimerkiksi oppikirjat ja työvälineet sekä ylioppilaskirjoitukset. Kuitenkin tietyistä erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa voi tulla kustannuksia opiskelijalle.

Huoltajan tulee seurata nuoren oppivelvollisuuden suorittamista. Käytännössä tämä tarkoittaa, että huoltaja seuraa opiskelijan opintojen edistymistä ikätaso huomioiden. Jos nuori on ilman opiskelupaikkaa, huoltaja yhdessä nuoren ja asuinkunnan henkilöstön kanssa etsii nuorelle sopivaa opiskelupaikkaa.

Lisätietoa Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta:
https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen
https://minedu.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-oppivelvollisuudesta